lunes, 12 de noviembre de 2012

FALTA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL CENTRO.

(Siento que la información copiada aparezca en Gallego, para aquellos que no lo entendáis.)


Alumnos, y lectores del Macias PC. Bueno como ya sabéis, últimamente estamos concentrados en la elección del consejo escolar, (cabe decir una vez más.... VOTA A BORJA PARA CONSEJERO ESCOLAR )
Como el centro, por el momento, no nos ha facilitado ningún tipo de información sobre el asunto, nos hemos puesto a indagar sobre el tema, como ya habéis visto en la entrada anterior, encontramos unos cuantos enlaces interesantes sobre el tema. Como dichos enlaces nos e correspondían con nuestra comunidad autónoma, quisimos buscar información más precisa, y se nos ha ocurrido mirar el reglamento de régimen interno, y en él solo hemos encontrado 20 líneas, que ponen:
"Art. 5
Consello Escolar
a) O Consello Escolar organizarase en Comisións que traballarán sobre aspectos específicos da súa
competencia. Haberá cando menos as seguintes Comisións:
ÕObservatorio de Convivencia.
ÕComisión Económica.
b) Na sesión constitutiva asignaranse as funcións de cada Comisión.
c) Cada Comisión estará presidida por un membro do Equipo Directivo e haberá representantes de
cada sector segundo as normas que se establezan en cada caso.
d) O observatorio de Convivencia encargarase de velar polo cumprimento e interpretación do
presente Regulamento. Estará integrada en función do disposto no artigo 7º do Decreto 85/2007.
e) A Comisión Económica estará composta polo Director/a, Secretario/a, un representante do
profesorado, un representante dos pais/nais, e un representante dos alumnos/as.
Art. 6
Consello Escolar
a) A Dirección comunicaralles, alomenos no taboleiro de avisos, aos representantes e ás asociacións
dos distintos estamentos a súa decisión de convocar as reunións ordinarias cunha antelación mínima
de quince días naturais. A partir desta comunicación os representantes poderán solicitar, durante
dous días, a inclusión de temas do seu interese na correspondente Orde do Día.
b) Despois de cada reunión de Consello Escolar realizaranse, se é do caso, reunións dos distintos
colectivos representados para informar dos acordos acadados.
c) A Dirección moderará as intervencións dos distintos representantes.
d) As votacións realizaranse mediante sufraxio secreto, agás no caso de que, a proposta de calquera
dos seus membros, todos os presentes estean de acordo en pronunciarse a man alzada.
e) Os membros do Consello Escolar deben gardar segredo sobre os asuntos tratados."

Cuando ustedes leen esto, les queda claro lo que es el consejo escolar, y lo que este hace.... sinceramente creo que existe una diferencia considerable entre esta información con la que os hemos facilitado nosotros.

Además dentro del propio reglamento de régimen interno, encontramos des equilibrios, por ejemplo: la información sobre el consejo escolar ocupa 20 lineas, y la información sobre los delegados 50 y pico lineas (y déjenme decir, que en mi opinión los representantes del consejo escolar tienen más importancia).

Y leyendo el reglamento de régimen interno hemos visto: "Art. 11
Representación do alumnado
A Xunta de Delegados/as constituirase mediante convocatoria efectuada pola Xefatura de Estudos
que deberá producirse nun prazo non superior a dúas semanas despois da elección do último 
Delegado."

Han pasado dos meses desde el inicio del curso escolar, al menos un mes y medio desde la eleción del ultimo delegad@, y aún no se ha constituido la junta de delegados...

Creo que aquí nos hemos encontrado con un par de irregularidades. Y, estoy seguro de que si seguimos leyendo el reglamento de régimen interno, nos encontraremos con más irregularidades.)GRACIAS POR VUESTRO APOYO QUERIDOS LECTORES MACIAS PC LES HA INFORMADO.